🎁 Objednejte za 2.000 Kč a dopravu máte ZDARMA ! 🚚

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

obchodní firmy

Autreo, s.r.o.,

se sídlem: Karfíkova 931,
149 00 Praha 4 – Šeberov,

identifikační číslo: 02438984,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 218393

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.vinoeshop.autreo.cz

 

 1. OBCHODNÍ PODMÍNKY
 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní firmy Autreo, s.r.o, se sídlem: Karfíkova 931, 149 00 Praha 4 – Šeberov, identifikační číslo: 02438984, (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese: www.vinoeshop.autreo.cz  (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na výše uvedené případy, a rovněž na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V tom případě bude postupováno podle ustanovení § 1751 a násl., zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, popř. návrh smlouvy bude obsahovat informaci o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující může objednávku potvrzenou prodávajícím zrušit pouze po telefonické domluvě s prodávajícím na telefonním čísle uvedeném v čl. 12.5. těchto obchodních podmínek a za předpokladu, že objednané zboží nebylo do té doby expedováno. V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet kupujícího, snížená o bankovní poplatek, který byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy. V případě zrušení objednávky z důvodu nedodržení avizovaného termínu expedice se žádné poplatky neplatí.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4444004/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s.

(dále jen „účet prodávajícího");

b) bezhotovostně platební kartou on-line přes internet na www.vinoeshop.autreo.cz. V tomto případě je objednávka přijatá do rezervačního systému skladu prodávajícího až po provedení platby přes platební bránu. Do provedení platby se objednávka nepovažuje za potvrzenou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Od kupní smlouvy nelze odstoupit, jestliže zboží bylo zakoupeno osobním odběrem v provozovně prodávajícího či v případě zboží, které není standardně v nabídce prodávajícího a bylo speciálně objednáno na zakázku kupujícího (např. speciální ročníková vína apod.)

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možno vrátit.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 a č. 5.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: vinoeshop@autreo.cz.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. Vrácené zboží nesmí být poškozené. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu a pokud možno i včetně originálních obalů (nevrácení originálního obalu však neznamená, že by zboží nebylo prodávajícím přijato zpět). Zboží nesmí jevit známky spotřeby, opotřebení či nadměrného používání.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Termín dodání zboží bude prodávajícím potvrzen kupujícímu telefonicky nebo elektronicky po obdržení objednávky. Obvykle se zboží expeduje do dvou (2) dnů po obdržení objednávky. Po vzájemné domluvě je možný termín dodání zboží upravit.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, za kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, pokud takový reklamační řád prodávající vydá.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: portske.praha@likor.cz nebo portske.dobris@likor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. V e-shopu společnosti Autreo, s.r.o. platí zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

10.5. Zákazníci nákupem na eshopu vinoeshop.autreo.cz potvrzují dovršení věku minimálně 18 let.

 

 1. PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smyslem vytvoření těchto podmínek je seznámit zákazníky a zájemce naší společnosti s jejich právy v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů při zpracování a archivaci a poskytnout jim dostatečné informace o tom, jak je s jejich osobními údaji v naší společnosti nakládáno.

Při zpracování a archivaci osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále se přizpůsobujeme nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 (dále také jen „GDPR). Plné znění nařízení naleznete zde.

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Autreo, s.r.o., sídlem Karfíkova 931, 149 00 Praha 4 – Šeberov, IČO: 02438984, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 218393 (dále jen „Správce“).

Kontaktní spojení na Správce:

- e-mail: vinoeshop@autreo.cz,

 1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME A UCHOVÁVÁME

Naše společnost zpracovává a archivuje osobní údaje zákazníků a zájemců, které nám sdělí v souvislosti s uzavřením a realizací smluvního vztahu. Tyto osobní údaje nám poskytuje zákazník či zájemce dobrovolně a jedná se zejména o poskytnutí osobních údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky či vyplněním některého z formulářů, zřízeného uživatelského účtu na našich internetových stránkách, a to zejména z důvodů spojených s identifikací osoby a místa poskytnutí služby či dodání produktu.

Za tímto účelem od zákazníků zpracováváme a archivujeme:

jméno, příjmení, titul, adresu dodání produktu či poskytnutí služby, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží zákazník zakoupil nebo informace o tom, jaké služby jsme zákazníkovi poskytli.

Povinně nám zákazníci či zájemci poskytují svoje osobní údaje pouze v případech, kdy tak stanoví zákon či jiný právní předpis.

Osobní údaje, které nám zákazníci či zájemci sdělují, mají charakter běžných osobních údajů, citlivé osobní údaje, pro jejichž zpracování a archivaci jsou dány přísnější podmínky, naše společnost nezpracovává.

 1. DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A DOBA ARCHIVACE

4.1 uzavření a realizace smluvních vztahu

Nejčastějším důvodem pro zpracování a archivaci osobních údajů zákazníků je uzavření a realizace smlouvy mezi naší společností a zákazníkem. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje zákazníků po dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje archivovány pro účely plnění právních povinností naší společnosti nebo pro účely oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetích osob.

Pro tyto účely zpracováváme tyto běžné osobní údaje zákazníka:

jméno, příjmení, adresa, e-mail, IČ, DIČ, telefonní číslo.

4.2 plnění povinností vyplývajících z právních předpisů

Jelikož naše společnost jako subjekt českého práva je povinna se řídit a dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme osobní údaje zákazníků po dobu, která je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.

Pro tyto účely zpracováváme tyto běžné osobní údaje zákazníka:

jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ.

4.3 oprávněný zájem zpracovatele nebo třetích osob

Oprávněný zájem zpracovatele zahrnuje situace, které vyplývají přímo z platných právních předpisů a v případě naší společnosti se jedná zejména o následující oprávněné zájmy.

 1. 4.3.1ochrana a zajištění práv zpracovatele

Tento oprávněný zájem vyplývá zejména z uzavřených smluv či v důsledku újmy způsobené smluvní stranou. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám stanoveným zákonem a souvisí s uplatňováním a dokládáním nároků v případě soudního či jiného řízení. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

4.3.2 přímý marketing.

Zasílání obchodních sdělení náleží k významnému oprávněnému zájmu naší společnosti ve vztahu k zákazníkům či zájemcům, kteří však mají možnost vždy jednoduchým způsobem toto zasílání ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.

 

Pro tyto účely zpracováváme tyto běžné osobní údaje zákazníka:

Jméno, e-mail.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a souhlas zákazníka k tomuto zpracování není potřeba.

4.4 na základě souhlasu zájemce

V případě, že je třeba zpracovat údaje o osobě, která není zákazníkem naší společnosti, je třeba, aby tato osoba k tomu udělila svůj souhlas. Tato osoba však je oprávněna svůj souhlas kdykoliv odvolat. To se ale nevztahuje na situace, kdy naše společnost je povinna osobní údaje zpracovávat i na základě jiného právního důvodu a k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Tento důvod zpracování se týká především situací, kdy zájemce má zájem o některý z produktů či služeb naší společnosti a požádá nás o poskytnutí či zaslání informací o tomto produktu či službě.

 1. OCHRANA OSOSBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ TŘETÍM OSOBÁM

Na základě povinností vyplývajících pro naši společnost v důsledku uzavřených smluvních závazků či povinností vyplývajících přímo ze zákona, naše společnost spolupracuje s dalšími osobami, které jsou v pozici zpracovatelů osobních dat.

V případě naší společnosti se konkrétně jedná o následující osoby:

- subdodavatelé konkrétní služby či produktu

- administrativní pracovníky (např. účetní)

- dopravce, doručovatele

- poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací

- pracovníci zajišťující technický provoz určité služby či provozovatelé technologií

- pracovníci zajišťující zabezpečení a integritu našich služeb a webů

- provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou

 

S obchodními partnery jakožto zpracovateli má naše společnost uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby osobní údaje naši zákazníků zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde.

Naše společnost si své obchodní partnery pečlivě vybírá s ohledem na to, aby byli schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení zpracovávaných údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou naší společností poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu zákazníka.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i příslušným státním či správním orgánům, a to pouze v případě, kdy nám takovou povinnost ukládá zákon či jiný právní předpis.

 1. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ DLE GDPR

6.1 právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR

Zákazník má právo žádat od Správce potvrzení o tom, zda zpracovává a archivuje jeho osobní údaje a vyžádat si od něj přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím.

6.2 právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

Zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má zákazník právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

6.3 právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR

Zákazník má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

- zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

- zákazník vznese námitky proti zpracování údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo zákazník vznese námitky proti zpracování

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

6.4 právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

Zákazník má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v případě, že

- zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

- zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

- Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- zákazník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

 

Pokud bylo zpracování omezeno výše uvedeným způsobem, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem zákazníka, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

6.5 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že

- zpracování je založeno na souhlasu zákazníka nebo na smlouvě uzavřené se zákazníkem

- zpracování se provádí automatizovaně

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má zákazník právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem Správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výjimkou je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen či přenesením údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

6.6 právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR

Zákazník má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka.

Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

6.7 právo podat stížnost u dozorového úřadu

Zákazník má právo, v případě, že se domnívá, že dochází k porušování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů jsou k dispozici na stránkách úřadu www.uoou.cz

 1. KOMUNIKACE SE SPRÁVCEM

V případě, že zákazník či zájemce naší společnosti, bude mít v souvislosti se zpracováním a archivací svých osobních údajů jakékoliv dotazy či připomínky ke zpracování jeho osobních údajů naší společností, může k jejich uplatnění využít e-mail vinoeshop@autreo.cz či zaslat je v listinné podobě na adresu našeho sídla.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

- sídlo společnosti prodávajícího Autreo, s.r.o., adresa pro doručování: Karfíkova 931, 149 00 Prah 4 - Šeberov, telefon: +420 602 363 464 (sídlo)