🎁 Objednejte za 2.000 Kč a dopravu máte ZDARMA ! 🚚

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Úvod
 2. Smyslem vytvoření těchto podmínek je seznámit zákazníky a zájemce naší společnosti s jejich právy v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů při zpracování a archivaci a poskytnout jim dostatečné informace o tom, jak je s jejich osobními údaji v naší společnosti nakládáno.
 3. Při zpracování a archivaci osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále se přizpůsobujeme nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 (dále také jen „GDPR). Plné znění nařízení naleznete zde.
 4. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost AUTREO, s.r.o., sídlem Karfíkova 931, 149 00 Praha 4 - Šeberov, IČO: 02438984, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 218393 (dále jen „Správce“).

Kontaktní spojení na Správce:

- e-mail: vinoeshop@autreo.cz,


III. Osobní údaje, které zpracováváme a uchováváme

Naše společnost zpracovává a archivuje osobní údaje zákazníků a zájemců, které nám sdělí v souvislosti s uzavřením a realizací smluvního vztahu. Tyto osobní údaje nám poskytuje zákazník či zájemce dobrovolně a jedná se zejména o poskytnutí osobních údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky či vyplněním některého z formulářů, zřízeného uživatelského účtu na našich internetových stránkách, a to zejména z důvodů spojených s identifikací osoby a místa poskytnutí služby či dodání produktu.

Za tímto účelem od zákazníků zpracováváme a archivujeme:

jméno, příjmení, titul, adresu dodání produktu či poskytnutí služby, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží zákazník zakoupil nebo informace o tom, jaké služby jsme zákazníkovi poskytli.

Povinně nám zákazníci či zájemci poskytují svoje osobní údaje pouze v případech, kdy tak stanoví zákon či jiný právní předpis.

Osobní údaje, které nám zákazníci či zájemci sdělují, mají charakter běžných osobních údajů, citlivé osobní údaje, pro jejichž zpracování a archivaci jsou dány přísnější podmínky, naše společnost nezpracovává.

 1. Důvod zpracování osobních údajů zákazníků a doba archivace
 2. a) uzavření a realizace smluvních vztahu

Nejčastějším důvodem pro zpracování a archivaci osobních údajů zákazníků je uzavření a realizace smlouvy mezi naší společností a zákazníkem. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje zákazníků po dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje archivovány pro účely plnění právních povinností naší společnosti nebo pro účely oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetích osob.

Pro tyto účely zpracováváme tyto běžné osobní údaje zákazníka:

jméno, příjmení, adresa, e-mail, IČ, DIČ, telefonní číslo.

 1. b) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů

Jelikož naše společnost jako subjekt českého práva je povinna se řídit a dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme osobní údaje zákazníků po dobu, která je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.

Pro tyto účely zpracováváme tyto běžné osobní údaje zákazníka:

jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ.

 1. c) oprávněný zájem zpracovatele nebo třetích osob

Oprávněný zájem zpracovatele zahrnuje situace, které vyplývají přímo z platných právních předpisů a v případě naší společnosti se jedná zejména o následující oprávněné zájmy.

 • ochrana a zajištění práv zpracovatele

Tento oprávněný zájem vyplývá zejména z uzavřených smluv či v důsledku újmy způsobené smluvní stranou. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám stanoveným zákonem a souvisí s uplatňováním a dokládáním nároků v případě soudního či jiného řízení. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

 • přímý marketing.

Zasílání obchodních sdělení náleží k významnému oprávněnému zájmu naší společnosti ve vztahu k zákazníkům či zájemcům, kteří však mají možnost vždy jednoduchým způsobem toto zasílání ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.

Pro tyto účely zpracováváme tyto běžné osobní údaje zákazníka:

Jméno, e-mail.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a souhlas zákazníka k tomuto zpracování není potřeba.

 1. d) na základě souhlasu zájemce

V případě, že je třeba zpracovat údaje o osobě, která není zákazníkem naší společnosti, je třeba, aby tato osoba k tomu udělila svůj souhlas. Tato osoba však je oprávněna svůj souhlas kdykoliv odvolat. To se ale nevztahuje na situace, kdy naše společnost je povinna osobní údaje zpracovávat i na základě jiného právního důvodu a k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Tento důvod zpracování se týká především situací, kdy zájemce má zájem o některý z produktů či služeb naší společnosti a požádá nás o poskytnutí či zaslání informací o tomto produktu či službě.

 1. Ochrana osobních údajů a jejich zpřístupnění třetím osobám

Na základě povinností vyplývajících pro naši společnost v důsledku uzavřených smluvních závazků či povinností vyplývajících přímo ze zákona, naše společnost spolupracuje s dalšími osobami, které jsou v pozici zpracovatelů osobních dat.

V případě naší společnosti se konkrétně jedná o následující osoby:

- subdodavatelé konkrétní služby či produktu

- administrativní pracovníky (např. účetní)

- dopravce, doručovatele

- poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací

- pracovníci zajišťující technický provoz určité služby či provozovatelé technologií

- pracovníci zajišťující zabezpečení a integritu našich služeb a webů

- provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou

 

S obchodními partnery jakožto zpracovateli má naše společnost uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby osobní údaje naši zákazníků zůstaly v bezpečí.

 

Naše společnost si své obchodní partnery pečlivě vybírá s ohledem na to, aby byli schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení zpracovávaných údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

 

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou naší společností poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu zákazníka.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i příslušným státním či správním orgánům, a to pouze v případě, kdy nám takovou povinnost ukládá zákon či jiný právní předpis.

 1. Práva zákazníků dle GDPR
 2. a) právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR

Zákazník má právo žádat od Správce potvrzení o tom, zda zpracovává a archivuje jeho osobní údaje a vyžádat si od něj přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím.

 1. b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

Zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má zákazník právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 1. c) právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR

Zákazník má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

- zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

- zákazník vznese námitky proti zpracování údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo zákazník vznese námitky proti zpracování

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

 1. d) právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

Zákazník má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v případě, že

- zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

- zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

- Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- zákazník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

 

Pokud bylo zpracování omezeno výše uvedeným způsobem, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem zákazníka, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 1. e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že

- zpracování je založeno na souhlasu zákazníka nebo na smlouvě uzavřené se zákazníkem

- zpracování se provádí automatizovaně

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má zákazník právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem Správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výjimkou je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen či přenesením údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1. f) právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR

Zákazník má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka.

Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 1. g) právo podat stížnost u dozorového úřadu

Zákazník má právo, v případě, že se domnívá, že dochází k porušování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů jsou k dispozici na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Komunikace se Správcem

V případě, že zákazník či zájemce naší společnosti, bude mít v souvislosti se zpracováním a archivací svých osobních údajů jakékoliv dotazy či připomínky ke zpracování jeho osobních údajů naší společností, může k jejich uplatnění využít e-mail vinoeshop@autreo.cz či zaslat je v listinné podobě na adresu našeho sídla.